اسپری مستقیم ضدعفونی کننده الکلی بر روی تلفن همراه منجر به ورود محلول به درون گوشی شده و به علت حرارت درون گوشی تبدیل به بخار و در نهایت آتش سوزی یا انفجار می شود. هنگام ضدعفونی تلفن همراه با ضدعفونی کننده های الکلی به موارد زیر توجه کنیم:

• قبل از شروع ضدعفونی تلفن همراه حتما آن را خاموش کنیم.

• گوشی را از شارژ خارج کنیم و حتی بهتر است که هندزفری به دستگاه متصل نباشد.

• مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل را مستقیم روی تلفن همراه اسپری نکنیم. 

• مواد ضدعفونی کننده را روی یک دستمال اسپری و سپس به وسیله آن تلفن همراه را ضدعفونی کنیم.

• برای ضدعفونی از حجم زیادی از مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل استفاده نکنیم.

• هرگز ضدعفونی تلفن همراه را در گرمای زیاد و در مجاورت سیگار روشن یا شعله گاز انجام ندهیم.

• هنگام ضدعفونی، ظرف محتوی ضدعفونی کننده الکلی را در دست خود نگه نداریم و آن را در مجاورت تلفن همراه قرار ندهیم.

• بلافاصله بعد از ضدعفونی تلفن همراه، گوشی را به شارژ نزنیم زیرا حتی یک تماس کوتاه هم ممکن است باعث حادثه شود. 

• بلافاصله بعد از ضدعفونی تلفن همراه، آن را روشن نکنیم. 

• بعد از گذشت 5 دقیقه از ضدعفونی، تلفن همراه را روشن و از آن استفاده کنیم.

منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی