Francesco d’Errico، باستان شناسی در دانشگاه بوردو فرانسه بر این عقیده است که استخوان کفتار یافت شده در غرب فرانسه در دهه 1970 یک یافته بسیار ارزشمند است. این استخوان که مربوط به شصت هزار سال پیش است، دارای 9 شیار تقریبا موازی کنده شده بر روی آن است. اگرچه اجسام این چنینی یافت شده معمولا کارهای هنری محسوب می شوند، این دانشند معتقد است استخوان یافت شده متفاوت است. او بر این باور است که شیارهای روی این استخوان می تواند مربوط به نوعی شمارش باشد. این دانشمند همچنین بر روی یک استخوان میمون چهل هزار ساله کار می کند که اعتقاد دارد وسیله ای مهم بوده و گویا نشانه ای از اولین شمارشهای انجام شده بر روی آن نقش بسته است.

d41586 021 01429 6 19199268

d41586 021 01429 6 19199260

تصاویر: F. d'Errico & L. Backwell

منبع: Nature 594, 22-25 (2021)

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01429-6