دانشمندان همواره به دنبال یافتن نشانه های زندگی در سایر سیاره ها بوده اند و برخی از آنها اعتقاد دارند شاید نشانه هایی در شهاب سنگها یافت شده باشد. در سال 2019 میلادی شهاب سنگی در کاستا ریکا یافت شد و بررسی های مختلف بر روی آن انجام گرفت. در شهاب سنگهای به دست آمده تا کنون آمینو اسیدهای مختلف (واحدهای سازنده پروتیین) یافت شده است. برخی از این آمینو اسیدها در بدن موجودات زنده روی زمین شناخته شده می باشند، اما برخی دیگر کاملا جدید اند. همچنین یک نوع مولکول شکر که واحد سازنده بک بون آر ان ای (مولکول ژنتیکی) است در سال 2019 میلادی در شهاب سنگی کشف شد. 

اینها برخی از المانهای زیستی کشف شده در شهاب سنگهای خاص هستند که قیمت آنها را از طلا بالاتر می دانند. اما دانشمندان به دنبال یافت پروتیین می باشند که تا کنون موفق به آن نشده اند.

 

ma 0814 NF Meteorite lead

منبع: Science

https://www.sciencemag.org/news/2020/08/unusual-meteorite-more-valuable-gold-may-hold-building-blocks-life