جناب آقای دکتر منهمی، استادیار دانشگاه نیشابور، به همراه همکاران خود US Patent Application فایل کردند. این کار اختراع نوع A1 بر روی تولید آنتی بادی مخصوص aspartyl (asparaginyl) β-hydroxylase است. همچنین این کار نوعی تشخیص و درمان سرطان را نیز شامل می شود.