چشم انداز دانشگاه نیشابور

 دانشگاه نیشابور سومین دانشگاه جامع در آموزش و تولید علم نافع در استان و سرآمد دانشگاه های نیمه شرقی کشور در حوزه های هنری فرهنگی-تاریخی است.

 

ماموریت دانشگاه نیشابور 

 دانشگاه نیشابور با بکارگیری فن آوری های نوین مدیریتی آموزشی و پژوهشی و توانمند سازی کارکنان عضو هیات علمی و غیر هیات علمی خود و تقویت انگیزه و تعهد آنان ضمن تعامل تعالی بخش با خدمت گیرندگان و کسب درآمد های اختصاصی به تربیت دانش آموختگان متخصص کار آفرین و متعهد به تولید علم ارزش آفرین و کاربردی و خلق آثار زیبایی شناسانه برای افراد و سازمان هی فرهنگی و هنری کشور و سازمانهای صنعتی انرژی و کشاورزی استان پرداخته و همکاری های موثر و فعال با سایر سازمانها در جهت منافع محلی و ملی و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی عام المنفعه را به عنوان سرلوحه فعالیتهای اجتماعی خود قرار میدهد.

 

برنامه راهبردی دانشگاه نیشابور 

 • تحقق 100درصدی رشته های پیش بینی شده در سند
 • رسیدن نسبت 1به 18در تعداد عضو هیات علمی به تعداد دانشجو
 • رسیدن به سرانه سالیانه 0.2کتاب بازاء هر عضو هیات علمی
 • رسیدن به سرانه سالیانه2مقاله یا اثر هنری بازاء هر عضو هیات علمی
 • رسیدن به سرانه سالیانه 1اثر و دستاورد دانشجویی به ازاء هر دانشجو
 • رسیدن به سرانه فعالیت های فرهنگی 5ساعت بازاء هر عضو دانشگاه
 • تحقق 20درصدی میزان مشارکت دانشگاهیان در فعالیتهای فرهنگی
 • رسیدن به نسبت 100درصد فرایند سازمانی مستند و بهبود یافته
 • رسیدن به نسبت 30درصدی درآمدهای اختصاصی تحقق یافته دانشگاهی به هزینه های تحقق یافته بودجه ابلاغی
 • رسیدن به سرانه فضای دانشگاهی 20مترمربع به ازاء هر دانشجو
 • رسیدن به نسبت 1به 25 در تعداد کارکنان به تعداد دانشجو
 • تحقق رضایتمندی مطلوب دانشگاهیان از امکانات آموزشی، پژوهشی و منزلت اجتماعی