طرح جامع دانشگاه نیشابور طی چندین ماه مطالعه با همکاری معماران ومهندسان بخشهای گوناگون تهیه شده  وجهت احداث ساختمانهای دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته است.مساحت کل مورد استفاده  دانشگاه نیشابور بالغ بر 200هکتار می باشد. نقشه موردنظرمربوط به حدودنیمی از فضای فیزیکی در اختیار دانشگاه است که هم اکنون در حال اجرا است و 100هکتاردیگر در فاز دوم اجرای عملیات عمرانی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.