عنوان رشته

گرایش

دانشکده

گروه آموزشی

مقطع

ریاضیات و کاربردها  بدون گرایش علوم پایه ریاضی کارشناسی
آمار و کاربردها بدون گرایش علوم پایه ریاضی کارشناسی
ریاضی محض آنالیز علوم پایه ریاضی کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی آنالیز عددی علوم پایه ریاضی کارشناسی ارشد 
فیزیک بدون گرایش علوم پایه فیزیک کارشناسی
فیزیک حالت جامد علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد
فیزیک ذرات بنیادی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد
فیزیک هسته ای علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد
شیمی  شیمی فیزیک علوم پایه  شیمی کارشناسی ارشد
مجسمه سازی  بدون گرایش  هنر   مجسمه سازی  کارشناسی 
زبان انگلیسی  آموزش زبان انگلیسی  علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
زبان انگلیسی  زبان و ادبیات انگلیسی  علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
تاریخ تاریخ اسلام علوم انسانی باستان شناسی و تاریخ کارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی   بدون گرایش  علوم انسانی  تربیت بدنی و علوم ورزشی  کارشناسی 
زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی بدون گرایش علوم انسانی زبان فارسی کارشناسی
باستان شناسی بدون گرایش  علوم انسانی باستان شناسی کارشناسی
جامعه شناسی  بدون گرایش علوم انسانی  جامعه شناسی کارشناسی
علوم ورزشی  بدون گرایش علوم انسانی علوم ورزشی کارشناسی
تاریخ اسلام بدون گرایش علوم انسانی باستان شناسی و تاریخ کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی  بدون گرایش علوم انسانی زبان فارسی کارشناسی ارشد
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
باستان شناسی باستان شناسی تاریخی علوم انسانی باستان شناسی کارشناسی ارشد
باستان شناسی باستان شناسی پیش از تاریخ علوم انسانی باستان شناسی کارشناسی ارشد
باستان شناسی باستان شناسی اسلامی علوم انسانی باستان شناسی کارشناسی ارشد
تاریخ تاریخ تشییع علوم انسانی معارف کارشناسی ارشد
مهندسی برق الکترونیک فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی برق قدرت فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی برق کنترل فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی برق مخابرات فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی پزشکی  بدون گرایش فنی و مهندسی مهندسی پزشکی کارشناسی
مهندسی نساجی بدون گرایش  فنی و مهندسی  مهندسی نساجی کارشناسی 
مهندسی مکاترونیک بدون گرایش  فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی ارشد
نقاشی بدون گرایش هنر نقاشی کارشناسی
ارتباط تصویری (گرافیک) بدون گرایش هنر ارتباط تصویری کارشناسی
مجسمه سازی بدون گرایش هنر مجسمه سازی کارشناسی
عکاسی بدون گرایش هنر عکاسی کارشناسی
طراحی و ساخت طلا و جواهر بدون گرایش  هنر  پژوهش هنر  کارشناسی 
نقاشی نقاشی هنر نقاشی کارشناسی ارشد
پژوهش هنر بدون گرایش هنر پژوهش هنر کارشناسی ارشد
ارتباط تصویری  بدون گرایش هنر ارتباط تصویری کارشناسی ارشد
تصویر سازی  بدون گرایش هنر ارتباط تصویری کارشناسی ارشد
هنر اسلامی بدون گرایش هنر  هنر اسلامی کارشناسی ارشد

 

 

رشته های بدون آزمون سال تحصیلی 1402-1401

عنوان رشته  گرایش  دانشکده  گروه آموزشی  مقطع تحصیلی 
ریاضیات و کاربردها بدون گرایش  علوم پایه ریاضی کارشناسی
آمار و کاربردها بدون گرایش  علوم پایه ریاضی کارشناسی 
فیزیک بدون گرایش  علوم پایه فیزیک کارشناسی 
زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
علوم ورزشی  بدون گرایش علوم انسانی علوم ورزشی کارشناسی
تاریخ اسلام بدون گرایش علوم انسانی باستان شناسی و تاریخ کارشناسی
مجسمه سازی بدون گرایش  هنر  مجسمه سازی  کارشناسی