نام: امیر مقدم نیا

 سمت: کارشناس دفتر ریاست

 تلفن: 43305248-051

 

  شرح وظایف

 • تنظیم برنامه کاری و ملاقات رئیس دانشگاه
 • در یافت نامه های که از واحد های مختلف ارسال می گرد و لازم است به رویت  رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست
 • تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحد های مختلف می باشد
 • تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه ها، دستورها، بخشنامه ها و دعوتنامه های صادره
 • ابلاغ دستورات صادره از ریاست دانشگاه به افراد، موسسات و واحد های تابعه
 • ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحد های متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها
 • انجام کلیه امور اداری دفتر رئیس دانشگاه
 • تنظیم پیش نویس احکام صادره توسط ریاست
 • تشکیل جلسات، تنظیم، برنامه های نشست ها، مراسم و انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیتها
 • برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بازدید و جلسات خارج از دانشگاه برای ریاست
 • تنظیم دستور جلسات و صورت جلسات هیات رئیسه و ابلاغ آن به حوزه های مربوطه
 • برنامه ریزی و برقراری ارتباط رئیس با اعضاء هیات علمی و کارکنان و دانشجویان
 • پاسخگویی به مراجعان تلفنی و هدایت ایشان به واحد های مربوط جهت دریافت اطلاعات بیشتر
 • دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمسیونها
 • پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه
 • انجام سایر وظایف محوله ار سوی ریاست دانشگاه