دکتر محمد حسین رحمانی دوست از 25 اسفند ماه 1400 با حكم جناب آقاي دكتر محمد علی زلفی گل مقام عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سمت "سرپرست دانشگاه نيشابور"  منصوب شدند. 

ایشان استادیار رشته ریاضیات و آمار بوده و پیش از این معاونت اداری مالی دانشگاه نیشابور، مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه ایلام، مدیرکل امور آموزشی دانشگاه ایلام و دبیر هیات نظارت بر آموزش عالی استان ایلام را بر عهده داشته است.

رزومه

 

 

dr Rahmanidoust