معرفی:

مجمع خیرین دانشگاه نیشابور سازمان مردم نهادی است که به منظور جذب کمکهای مردمی جهت احداث دانشگاه نیشابور و کمک به دانشجویان بی بضاعت نخبه شکل گرفته است.