دکتر حسین عزیزی توپکانلو

دکتری شیمی- گرایش شیمی فیزیک

عضو هیات علمی گروه شیمی

  • ترجمه و تالیف بیش از 5 کتاب در انتشارات معتبر داخلی و بین ­المللی

  • متوسط چاپ سالانه بیش از 4 مقاله در مجلات معتبر خارجی و داخلی 

  • علایق پژوهشی:  Nanomaterials synthesis, Photocatalysis Science, and Green Chemistry