عنوان رشته

گرایش

دانشکده

گروه آموزشی

مقطع

فیزیک بدون گرایش علوم پایه فیزیک کارشناسی
ریاضیات و کاربردها  بدون گرایش علوم پایه ریاضی کارشناسی
آمار بدون گرایش علوم پایه ریاضی کارشناسی
فیزیک حالت جامد علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد
فیزیک هسته ای علوم پایه  فیزیک کارشناسی ارشد
فیزیک  ذرات بنیادی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد
شیمی شیمی فیزیک علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی علوم پایه ریاضی کارشناسی ارشد
ریاضی  محض علوم پایه ریاضی کارشناسی ارشد
زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی بدون گرایش علوم انسانی زبان فارسی کارشناسی
باستان شناسی بدون گرایش  علوم انسانی باستان شناسی کارشناسی
جامعه شناسی  بدون گرایش علوم انسانی  جامعه شناسی کارشناسی
علوم ورزشی  بدون گرایش علوم انسانی علوم ورزشی کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی  بدون گرایش علوم انسانی زبان فارسی کارشناسی ارشد
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
باستان شناسی باستان شناسی تاریخی علوم انسانی باستان شناسی کارشناسی ارشد
باستان شناسی باستان شناسی پیش از تاریخ علوم انسانی باستان شناسی کارشناسی ارشد
باستان شناسی باستان شناسی اسلامی علوم انسانی باستان شناسی کارشناسی ارشد
تاریخ تاریخ تشییع علوم انسانی معارف کارشناسی ارشد
مهندسی برق الکترونیک فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی برق قدرت فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی برق کنترل فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی برق مخابرات فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی مکاترونیک  بدون گرایش فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی ارشد
مهندسی پزشکی  بدون گرایش فنی و مهندسی مهندسی پزشکی کارشناسی
نقاشی بدون گرایش هنر نقاشی کارشناسی
ارتباط تصویری (گرافیک) بدون گرایش هنر ارتباط تصویری کارشناسی
مجسمه سازی بدون گرایش هنر مجسمه سازی کارشناسی
عکاسی بدون گرایش هنر عکاسی کارشناسی
نقاشی نقاشی هنر نقاشی کارشناسی ارشد
پژوهش هنر بدون گرایش هنر پژوهش هنر کارشناسی ارشد
ارتباط تصویری  بدون گرایش هنر ارتباط تصویری کارشناسی ارشد
تصویر سازی  بدون گرایش هنر ارتباط تصویری کارشناسی ارشد