به اطلاع دانشجویان دوره های نوبت دوم می رساند، دانشجویان متقاضی انصراف از تحصیل می بایست درخواست انصراف از تحصیل خود را حداکثر تا قبل از شروع نیمسال تحصیلی ارایه نمایند. در غیر این صورت پس از شروع نیمسال، مشمول پرداخت شهریه ثابت خواهند بود. همچنین در صورتی که این دانشجویان انتخاب واحد داشته باشند و تا پایان زمان حذف و اضافه اقدام به انصراف ننمایند، پس از اتمام زمان حذف و اضافه مشمول پرداخت شهریه ثابت و متغیر به صورت کامل خواهند بود.

ضمنا دانشجویان عزیز توجه نمایند که عدم مراجعه در ابتدای نیمسال تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل محسوب نمی گردد و در صورت عدم ثبت درخواست انصراف، مشمول پرداخت شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی خواهند شد.