قطعه سنگی ۲۰ سال پیش در نزدیکی مرز بلژیک و هلند، توسط یک جمع کننده فسیل آماتور یافت شد. اگرچه او در آن لحظه نمی دانست چه قطعه ارزشمندی را یافته است، اکنون دانشمندان با استفاده از سی تی اسکن متوجه شدند یک فسیل جمجمه متعلق به پرنده ای که حدود ۶۷ میلیون و هفتصدهزار سال پیش می زیسته است در آن سنگ قرار دارد. این پرنده کمی قبل از زمان انقراض دایناسورها می زیسته است. این پرنده را دانشمندان Asteriornis نامگذاری کرده اند و گفته می شود به دلیل شباهت بسیار زیاد به مرغ و اردک، احتمالا جد مشترک این دو گروه پرنده است. مقاله مرتبط در مجله نیچر نشر شده است. 

oldmodernbird2

تصویر سی تی اسکن از فسیل یافت شده

oldmodernbirda

نقاشی پرنده مورد نظر توسط PHILLIP KRZEMINSKI

 

منبع: Nature

Nature579, 397–401 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2096-0