تیمی پژوهشی متشکل از مهندسان، ریاضی دانان، و زیست شناسان در دانشگاه کلمبیا در مورد بال پروانه ها اطلاعات جالبی به دست آورده اند. بال پروانه ها، از شبکه ای از سلولها تشکیل شده است که برای داشتن راندمان مناسب نیاز به دمایی خاص دارند. این محققان نشان دادند که بالهای پروانه ها، دارای ظرفیت گرمایی پایینی بوده و می توانند به سرعت گرم و یا سرد شوند. بر اساس نتایج این تحقیق، بال پروانه ها به حسگرهای نوری مجهز است که به وسیله آن حشره می تواند شدت منبع نور و جهت تابش نور را تشخیص دهد. همچنین این بالها شامل شبکه ای از حسگرهای مکانیکی و حرارتی می باشند. نکته جالبتر، وجود عضوی قلب مانند است که چندین بار در دقیقه می تپد و خون را در بال منتشر می کند. 

در آزمایشهای انجام شده، پروانه ها دمای بال خود را تنظیم کرده و از سرد شدن و یا گرم شدن شدید آنها جلوگیری نمودند. همچنین حسگرهای مکانیکی موجود در بال این حشرات به آنها در حس کردن شرایط محیطی و پروازی مناسبتر یاری می رسانند.  

Butterf

تصویر حرارتی از بال پروانه ها

منبع: Nature Communications