dastavard3

سرکار خانم دکتر زهرا دهقانی، عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک دانشگاه نیشابور و همکارانشان اثر میدان اعمالی خارجی بر خواص نوری کریستال مایع را بررسی نموده و نتایج تحقیق را در مجله Optics & Laser Technology به چاپ رسانده اند.