ضمن تشکر صمیمانه از کلیه دانشجویان عزیز بابت مشارکت آگاهانه در انجام ارزیابی استادان، از دانشجویان محترمی که تاکنون موفق به انجام ارزشیابی استادان خود در نیمسال جاری نشده‌اند، تقاضا می‌شود با رعایت انصاف و واقع‌بینی، تا روز جمعه 08/10/96 (آخرین مهلت انجام ارزیابی)، نسبت به این امر اقدام کنند. لازم به یادآوری است، در صورت عدم انجام ارزیابی، قادر به مشاهده کارت ورود به جلسهو نمرات پایان نیمسال خود نمی باشید.

                                همواره سلامت و موفق باشید

                                                                                                                                                                                 دفتر نظارت، ارزیابی  و تضمین کیفیت