دانشگاه نیشابور - برگزاری دوره تخصصی آموزش خبرنگاری