bullet نگاه راهبردی در امر نظارت و ارزیابی آموزش عالی

اصلاح یا تغییر و نوآوری در نظام آموزش عالی کشور، نیازمند تحلیل راهبردی و بررسی دقیق و عمیق سیاستها و برنامه های کلان وزارتخانه و شناسایی چالشها و فرصتهای آنها در سطوح مختلف آموزش عالی است. ارزیابی راهبردی در نظام آموزش عالی به مدیران در سطح وزارتخانه کمک می کند تا به بررسی و مطالعه سیاستگذاریها و تصمیمات کلان خود بیندیشند و تأثیر اقدامات خود را در سطوح مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری نظاره گر باشند. در واقع ارزیابی راهبردی، شکل گیری فرایندی مداوم و پویا است که برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزش عالی با مطالعه، بررسی و ارزیابی سیاستها، خط مشی ها و راهبردهای آموزش عالی قادر می شوند تا به بازنگری، اصلاح و یا آنکه خلق و تدوین برنامه های جدید مبادرت نمایند. پرسشهای بنیادین در ارزیابی راهبردی در سطح وزارتخانه به طور کلی ناظر به موراد زیر خواهد بود:

1 آیا آموزش عالی توانسته است با بخش صنعت و خدمات، ارتباط واقعی برقرار نماید؟

1 آیا اموزش عالی منجر به توسعه علمی کشور گردیده است؟

1 آیا آموزش عالی منجر به گسترش فناوری در کشور شده است؟

1 آیا آموزش عالی، فرصتهای برابر آموزش با کیفیت برای همه شهروندان فراهم آورده است؟

1 آیا آموزش عالی کشور از مهاجرت نخبگان، جلوگیری کرده است؟

1 آیا آموزش عالی به توسعه فرهنگی جامعه منجر شده است؟

1 آیا آموزش عالی توانسته است نخبگان، متخصصان و نیروهای ایرانی خارج از کشور را جذب کند؟

1 آیا آموزش عالی به توسعه اعضای هیئت علمی در دانشگاهها توجه داشته است؟

1 آیا آموزش عالی توانسته است منجر به شکل گیری هویتهای پویا و برنامه ساز در اعضای هیئت علمی در دانشگاهها گردد؟

1 آیا آموزش عالی منجر به گسترش کارآفرینی و اشتغال زایی در جامعه گردیده است؟

1 آیا آموزش عالی منجر به توسعه اخلاق علمی و حرفه ای در جامعه دانشگاهی بوده است؟

1 آیا آموزش عالی در توسعه رشته های میان رشته ای موفق بوده است؟

1 آیا آموزش عالی در توسعه کیفیت، پاسخگویی و شفافیت فعالیتهای آموزش عالی موفق بوده است؟

1 آیا راهبردهای طراحی و تدوین شده در سطح وزارتخانه (در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...) از یک فرایند خلاقانه و اکتشافی، بهره برده است؟

1 آیا راهبردهای طراحی و تدوین شده در سطح وزارتخانه (در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...)، بر مبنای فرایند دقیق الگویابی (بهینه یابی) انجام گرفته است؟

1 آیا راهبردهای طراحی و تدوین شده در سطح وزارتخانه (در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...) در یک جو مشارکتی و با بهره گیری از متخصصان (مبتنی بر حرفه گرایی) صورت گرفته است؟

1 آیا راهبردهای طراحی و تدوین شده در سطح وزارتخانه (در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...)، بر مبنای دانش و خردورزی بوده است؟

1 آیا راهبردهای طراحی و تدوین شده در سطح وزارتخانه (در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...)، بر مبنای یک جریان بالنده، پویا و مستمر بنا شده است؟bulletاصول حاکم به استناد مفاد "آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ 95/9/2:

1  ماهیت حرفه ای و تخصصی نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

1 ممیزی حمایتی و مداخله مثبت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

1 ارزیابی کیفیت آموزش عالی به منظور طراحی و تدوین برنامه های بهبود مستمر

1 جامعیت و انعطاف پذیری فرایندها و سازوکارهای نظارت و ارزیابی

1 تأکید بر تمرکز زدایی به منظور تعمیق مشارکت همگانی

1 تأکید بر عاملهای تضمین کننده کیفیت در فعالیتهای نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 

   قوانین و مقررات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتآیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 193811/و مورخ 1395/9/2

 

برخی پژوهش ها و مقالات آموزش عالی ایران در حوزه نظام ارزیابی و تضمین کیفیتمطالب مرتبط

bullet مهمترین عوامل ارتقای کیفیت آموزش عالی ایران

bullet اهداف و راهبردهای نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی