حضور جناب آقای دکتر« سلیم الجصانی» دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوفه در دانشگاه نیشابور و ایراد سخنرانی ایشان در این دانشگاه  با عنوان « تبادل واژگانی در زبان عربی و فارسی ( بررسی تطبیقی)» در تاریخ سه شنبه 98/1/27 ساعت 11  صبح