دانشگاه نیشابور - اطلاعیه ثبت نام اردوی جهادی تیرماه1397