به اطلاع می رساند در تاریخ 14 آذر ماه1396 ساعت 9 صبح مجتمع فرهنگی رفاهی و سالن همایش دانشگاه نیشابور، در محل پردیس دانشگاه افتتاح می گردد. شرکت برای عموم دانشجویان و کارکنان و اعضای هیأت علمی آزاد است.