آگهی مناقصه

دانشگاه نیشابور در نظر دارد ساخت سالن ورزشی چندمنظوره را بر اساس شرایط مطرح در قرارداد، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه و دریافت اسناد:

1-       موضوع مناقصه: اجرای سازه و دیوار چینی سالن چندمنظوره ورزشی نیشابور

2-       برآورد هزینه اجرای کار : حدود 17،500،000،000 ریال بر اساس فهارس بها سال 1396

3-       نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 876،000،000 (هشتصدو هفتادو شش میلیون ریال ) است و باید به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه   دانشگاه نیشابور باشد

4-       زمان دریافت اسناد مناقصه: ساعات اداری روز یکشنبه مورخ 21/8/96 تا روز چهارشنبه مورخ 24/8/96

5-       شرایط پیمانکار:دارای گواهینامه رتبه 5 ابنیه و بالاتر از سازمان برنامه و بودجه کشور

6-       مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:ارائه معرفی نامه از شرکت و اصل فیش بانکی به مبلغ   000/000/1 ریال واریز به حساب شماره 455545994 نزد بانک تجارت شعبه شهرک قدس نیشابور به نام دانشگاه

7-       آدرس دریافت اسناد:

نیشابور، انتهای بلوار جانبازان، انتهای بلوار ادیب، بلوار نظام الملک، دانشگاه نیشابور، دفتر حقوقی و امور قراردادها. تلفن:   43305260-051

تهران: اتوبان خرازی غرب-خروجی دریاچه خلیج فارس- بلوار کاشان- خیابان قائم نهم- 18 متری قائم-کوچه قائم یازدهم غربی-پلاک 72 واحد 1مهندسان مشاور پی خاک بوم تلفن: 44765408-44765507 امور قراردادها

8-       آدرس تسلیم پیشنهادها: نیشابور، انتهای بلوار جانبازان، انتهای بلوار ادیب، بلوار نظام الملک، دانشگاه نیشابور، دبیرخانه

9-       آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:ساعت 14:30 روز چهارشنبه 8/9/96

10-     زمان گشایش پاکتهای مناقصه: ساعت 10:00روز یکشنبه مورخ 12/9/96

11-     پاکتهای مناقصه گران پس از ارزیابی کیفی و اخذ امتیاز لازم درج شده در اسناد مناقصه بازگشایی می گردد.

12-     هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

13-     دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

14-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

دانشگاه نیشابور