دانشگاه نیشابور در نظر دارد تهیه مواد غذایی، طبخ و توزیع غذای دانشجویی را بر اساس شرایط مطرح در قرارداد، از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای واجد شرایط و دارای تأیید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه و دریافت اسناد:

1-دریافت اسناد: واریز مبلغ 700/000 ریال به حساب شماره 7872016086 نزد بانک تجارت شعبه شهرک قدس نیشابور به نام دانشگاه.

2-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 900/000/000 ریال که به صورت ضمانت نامه بانکی به نام دانشگاه نیشابور.

3-اسناد مناقصه در ساعات اداری به نمایندگان شرکت با در دست داشتن اصل فیش واریزی و معرفی نامه از مورخ 07/06/96 تا پایان وقت اداری 11/06/96 تحویل می گردد.

4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها، تا ساعت 14:30 وقت اداری 21/06/96 می باشد و بازگشایی پاکتها مورخ 22/06/96 انجام خواهد شد.

5-نشانی محل دریافت و تسلیم پشنهادها: نیشابور-انتهای بلوار جانبازان-انتهای بلوار ادیب-بعد از جاده کارخانه آسفالت-دانشگاه نیشابور-دفتر حقوقی و امور قراردادها.

6-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

7-دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

8-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.