پژوهش ها و مقالات آموزش عالی ایران مرتبط با ارزیابی

1 فراستخواه، مقصود (1387). بررسي وضع موجود و مطلوب ارزيابي نظام علمي در ايران با تاکيد بر بخش آموزش عالي، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 2.

1 فراستخواه، مقصود؛ بازرگان، عباس و کارلوکس (1386). بررسی رابطه نظامهای تضمین کیفیت با زمینه های فرهنگی و اجتماعی؛ "نقشه ای شناختی" با تأکید بر مورد ایران، نامه علوم اجتماعی، شماره 31.

1 فراستخواه، مقصود؛ بازرگان، عباس و قاضی طباطبایی، محمود (1386). تحلیل مقایسه‌ای نظام‌های تضمین کیفیت، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 44.

1 کیوانی، جعفر و مقصود فراستخواه (1388). فرایند اطمینان از کیفیت آموزش عالی؛ سنخ شناسی تجارب جهانی (در اختیارات)، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

1 موسی خانی، مرتضی؛ حق‌خواه، داود (1388). ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 3.

1 فراستخواه، مقصود (1387). آینده‌اندیشی درباره کیفیت آموزش عالی ایران؛ مدلی برآمده از نظریه مبنایی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 50.

1 فراستخواه، مقصود (1387). بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی دانشگاهی؛ تحلیل مقایسه‌ای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 49.

1 شاهرضایی، سید رسول (1389). بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عالی کشور به منظور ارائه یک چارچوب ادراکی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 56.

1 سبحانی نژاد، مهدی و عبداله افشار (1387). تبیین ماهیت و مؤلفه‌های کیفیت‌سنجی نظام آموزش عالی به‌منظور شناخت چالش‌ها و طرح پاره‌ای راهکارهای نوآورانه، فصلنامه دانشگاه اسلامی، سال دوازدهم، شماره 4.

1 فراستخواه، مقصود (1394). تجربه‌های زیسته و ادراک‌شده دانشجویان؛ مطالعه موردی یک دانشگاه ایرانی، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال هفتم، شماره دوم.

1 عباس پور، عباس و دیگران (1393). تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاه‌های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی، فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 3.

1 توفیقی، جعفر (1388). ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی ایران، نشریه صنعت و دانشگاه، سال دوم، شماره 5 و 6.

1 حاتمی، جواد و رضا محمدی (1392). طراحی سازمان ملی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین آموزش عالی، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، سال سوم، شماره 3.

1  فراستخواه، مقصود (1392). کیفیت برنامه درسی و آموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه، چارچوبی برآمده از خود مردم‌نگاری، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال چهارم، شماره 8.

1  حسینی مقدم، محمد (1389). مروری بر تجربه جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی، فصلنامه رهیافت، شماره 46.

1 نورمحمدی، حمزه علی (1392). معرفی نظام‌های رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها و بررسی شاخص‌های این نظام‌ها، نامه سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 3.

1 کیذوری، امیرحسین (1386). معرفی برخی شاخص‌های کیفیت نظام دانشگاهی برای استفاده در بودجه‌ریزی دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 45.

1 فراستخواه، مقصود (1387). بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تأکید بر بخش آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 2، صفحات 58-43.

1 طراحی الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران

1 شناسایی چالش‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران

1 چگونه می توان دانشگاههای باکیفیت داشت؟ (خلاصه مصاحبه دکتر فراستخواه)

1 دانشگاههای ایرانی با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند؟ (مصاحبه دکتر مقصود فراستخواه)