1  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1 دفتر گسترش آموزش عالی

1  دفتر برنامه ریزی آموزش عالی - وزارت علوم

1  سازمان سنجش آموزش کشور

1  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

1  مرکز آمار ایران

1  پژوهشکده آمار

1  مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

1  هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی

1  مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

1  میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران

1  مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد

1  هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی

1  انجمن آموزش عالی ایران

1  بنیاد ملی نخبگان

1 استانداری خراسان رضوی

1  معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد

1معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

1  معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه فرهنگیان

1 دریافت برنامه های درسی مصوب وزارت

1 شبکه کیفیت تدریس-یادگیری دانشگاه تهران

1 مرکز مطالعات تحقیقات و ارزشیابی سازمان سنجش کشور

1 مركزارزیابی کیفیت دانشگاه تهران

1 انجمن برنامه ریزی درسی

1 انجمن آموزشی مهندسی ایران

1 موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

1 میز آینده پژوهی آموزش عالی

1 جمعیت توسعه علمی ایران

1 معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد

1 مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس

1 مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

1 اداره کل برنامه ریزی و پایش آموزشی دانشگاه تهران

1 مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

 

bullet پایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای دریافت آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها بر اساس موضوع، تاریخ ابلاغ و آخرین تغییرات) - کلیک فرمایید