یکی از ارکان اصلی نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، هیئتهای استانی نظارت است. پیرو ابلاغ آئین‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هیئت‌های نظارت استاني (شیوه‌نامه مصوب 87/1/24) و نیز مفاد ماده 10 «آیین‌نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری»،دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان دانشگاه منتخب در امر نظارت و ارزيابيِ آموزش عالی در استان خراسان رضوی منصوب گرديده و به همين منظور دبيرخانه هیئت نظارت و ارزيابي استاني در اين دانشگاه تشكيل شده است. وظيفه اين هیئت، ارزيابي عملكرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان است. گروه‌های منتخب هیئت نظارت استانی، از هر مؤسسه استان، حداقل یک‌بار در سال بازدید به عمل می‌آورند و گزارش بازدیدها یک ماه پس از بازدید در کارگروه‌های تخصصی بررسی گردیده، ضمن ارسال به دبیرخانه شورای نظارت و مرکز نظارت وزارت علوم، بروندادها و پیشنهادهای کارشناسی برای بهبود و ارتقای کیفیت شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجرایی به دانشگاه‌ها منعکس می‌گردد. در این بازدیدها، یکسری داده‌های کمی و کیفی در رابطه با یکسری شاخص‌ها و نشانگرها بر اساس کاربرگهای تعیین‌شده و نیز مشاهده فضاها و پدیده‌ها و مصاحبه با مدیران، کارکنان، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان، به‌منظور قضاوت نهائی در مورد مؤسسه جمع‌آوری می‌گردد. شاخص‌ها و نشانگرها شامل: فضای کالبدی، امور آموزشی، امور دانشجویی، امور فرهنگی، امور اداری و مالی، امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی، امور پژوهشی، امور رفاهی و بهداشتی می‌باشد.

 

وظایف و اختیارات هیئت استانی به استناد "آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ 95/9/2:

نظارت و ارزیابی مستمر بر چگونگی انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی و اجرایی مؤسسه های استان.

تهیه گزارشهای لازم از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی و اجرایی مؤسسه های مستقر در استان و ارسال ان به مرکز جهت اتخاذ تدابیر لازم.

برگزاری کارگاهها، گردهمایی ها، سمینارها و ... در راستای ارتقای کیفی مؤسسه ها.

پیشنهاد اصلاح فرایند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در استان.

پیگیری اجرای سیاستها و خط مشی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

تهیه و تدوین برنامه سالیانه نظارت و ارزیابی استانی و ارسال آن به مرکز.

پیگیری موارد ارجاعی از سوی مرکز و ارسال نتایج آن به مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم.

شناسایی نقاط قوت و ضعف و چالشها و فرصتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجرایی مؤسسه های آموزش عالی استان و پیگیری راهکارهای تضمین کیفیت آنها.

رسیدگی به شکوائیه افراد حقیقی یا حقوقی در خصوص مسائل آموزش عالی که ماهیت آنها برابر مقررات جنبه نظارتی و ارزیابی دارد

    

کاربرگهای بازدید:

bullet کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی

bullet کاربرگ های بازدید از موسسات پژوهشی و فناوری

bullet کاربرگ های بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی

bullet کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

bullet کاربرگ های بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

bullet کاربرگ های بازدید از مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور

 

1 کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری الف (نسخه pdf)

1 کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری الف (نسخه word)

1 کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری ب (نسخه pdf)

1 کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری ب(نسخه word)

1 کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری ج (نسخه pdf)

1 کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری ج(نسخه word)

1 کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی -فرمهای بازدید از خوابگاه

1 کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای اداره تغذیه

1 کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای اداره مشاوره

1 کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای فرهنگی