نگاه راهبردی به دانشگاه

bullet چیستی و چرایی دانشگاه

bullet نهاد دانشگاه در ایران

bullet  تاریخچه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران

bullet اهمیت و جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه

bullet پرسش‌های اساسی مدیریت نظام دانشگاهی

bullet  تعاریف و اصطلاحات برنامه‌ریزی دانشگاهی

bullet پیش فرض‌ها و اصول مهم در برنامه‌ریزی دانشگاهی بر اساس تحلیل اسنادی

bullet آینده‌نگاری راهبردی در دانشگاهها

bullet آینده‌پژوهی آموزش عالی

bullet دانشگاه پژوهی

bullet سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیئت امنای دانشگاه‌ها

bullet نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاهی  نظام برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد

 

  برخی پژوهش‌ها و مقالات آموزش عالی ایران در حوزه نظام ارزیابی و تضمین کیفیت  پژوهش‌ها و مقالات حوزه مطالعات آموزش عالی ایران   قوانین و مقررات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتآیین‌نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 193811/و مورخ 1395/9/2

 

  اسناد فرادستی آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران