قوانین و مقررات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

bullet پایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای دریافت آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها بر اساس موضوع، تاریخ ابلاغ و آخرین تغییرات) - کلیک فرمایید

1 آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)

1 آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)

1 آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Pdf)

1 آیین نامه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Word)

1 آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Pdf)

1 آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (Word)

1 دستور العمل ارزیابی عملکرد هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

1 آیین نامه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

bullet  آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 193811/و مورخ 1395/9/2

1 آیین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورخ 11/ 4/ 70

1 اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاهها

1 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی

1 آیین نامه تشکیل دفتر نظارت و ارزیابی در دانشگاهها

1 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها

1 شیوه نامه تشکیل و فعالیت هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی

1 دستورالعمل تشکیل کارگروههای تخصصی هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی

1 دستورالعمل هماهنگی و همکاری با هیئت نظارت استانی

1 شاخصهای ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران

1 آيين نامه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

1 آيين‌نامه تشكيل دفاتر نظارت و ارزيابي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموز ش عالي و پژوهشي