نگاه راهبردی به تضمین کیفیت دانشگاه

bullet پیش‌فرض‌ها و اصول مهم در مقوله تضمین کیفیت نهادهای دانشگاهی بر اساس تحلیل اسنادی

bullet مهم‌ترین عوامل ارتقای کیفیت آموزش عالی ایران

bullet اهداف و راهبردهای نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی

bullet سیاست‌های اجرایی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در آینده

مطالب مرتبط

bullet چیستی و چرایی دانشگاه

bullet نهاد دانشگاه در ایران

bullet  تاریخچه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در ایران

bullet اهمیت و جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه

bullet پرسش‌های اساسی مدیریت نظام دانشگاهی

bullet  تعاریف و اصطلاحات برنامه‌ریزی دانشگاهی

bullet پیش فرض‌ها و اصول مهم در برنامه‌ریزی دانشگاهی بر اساس تحلیل اسنادی

bullet آینده‌نگاری راهبردی در دانشگاهها

bullet آینده‌پژوهی آموزش عالی

bullet دانشگاه پژوهی

bullet سیاست‌ها و موضوعات راهبردی در هیئت امنای دانشگاه‌ها