سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶

فهرست کامل کتابهای تخصصی در حوزه های مختلف آموزش عالی، تحقیقات و فناوری (فسلفه و مبانی شناخت، مدیریت، برنامه ریزی، تضمین کیفیت و ...) - برگرفته از وبلاگ آموزش عالی جناب آقای صالح رشید (نسخه پی دی اف) - کلیک فرمایید.

 

 فهرست کامل کتابهای تخصصی در حوزه های مختلف آموزش عالی، تحقیقات و فناوری (فسلفه و مبانی شناخت، مدیریت، برنامه ریزی، تضمین کیفیت و ...) - برگرفته از وبلاگ آموزش عالی جناب آقای صالح رشید (نسخه ورد)- کلیک فرمایید

 

 

فهرست سایر کتابهای تخصصی در حوزه نظام ارزیابی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی:

کیفیت در آموزش عالی، محمد یمنی دوزی سرخابی، انتشارات سمت، 1391

این کتاب از نگاهی نو به موضوع کیفیت پرداخته و بر تعریف ناپذیری کیفیت در آموزش عالی به لحاظ توجه به پیچیدگی های سیستم های دانشگاهی و پویایی آنها تأکید دارد و بر این اساس مسیر جدیدی در مقوله کیفیت شناسی در آموزش عالی می گشاید.
 

دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئله های ایرانی، مقصود فراستخواه، ناشر: نشر نی
سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران: بررسی تاریخی آموزش عالی و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موثر بر آن، مقصود فراستخواه، ناشر: رسا
دانشگاه ایرانی و مسئله ی کیفیت: جستارگشایی برای نظام تضمین کیفیت آموزش عالی ایران براساس بررسی تطبیقی ۱۶ کشور جهان، مقصود فراستخواه، ناشر: آگاه
دانشگاه ایرانی و مسئله ی کیفیت، مقصود فراستخواه، ناشر: موسسه ی انتشارات آگاه، 1388.

مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی: شناخت و اجرای کیفیت فراگیر، محمد مهدی تنعمی

 بازرگان، عباس؛ ارزشيابي آموزشي (مفاهيم، الگوها و فرايند عملياتي)،(چاپ دوم)، تهران، سمت 1381.

 

سایر کتابهای حوزه تضمین کیفیت (برگرفته از وبلاگ آموزش عالی، جناب آقای صالح رشید):



کیفیت و اعتبارسنجی در آموزش عالی (31 کتاب)
1 دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت مقصود فراستخواه (1388) ----- آگاه
2 کیفیت و ارزیابی کیفیت در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مهرنوش پازارگادی و همکاران (1388) ----- نشر و تبلیغ بشری
3 دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍وده‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ن‍خ‍ب‍ه‌: ک‍م‍ی‍ت‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ مرتضی مردیها (1384) ----- پژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
4
 
ارزیابی کیفیت آموزش عالی در ایران‏ : کاربردی از " نظریه مبنایی " (‏‏GT)
مقصود فراستخواه (1388) ----- موسسه پژوهش و برنامه­ ریزی آموزش عالی
5 تحلیل شاخص‌های آموزش عالی سیما بوذری و همکاران (1391) ----- موسسه پژوهش و برنامه ­ریزی آموزش عالی
6 کیفیت در آموزش عالی محمد یمنی دوزی سرخابی (1391) ----- سمت
7 ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (رویکردی تعالی‌مدار) غلامرضا شمس‌مورکانی، سمیرا میرزاپور (1391) ----- باور عدالت
8 خودارزیابی از تعالی سازمانی در نظام آموزش عالی حسین خدادادی و همکاران (1391) ----- دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
9 ش‍اخ‍ص­‍­ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ در ارت‍ق‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ نادر قلی قورچیان (1379) ----- فراشناختی اندیشه
10 م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌ لام‍ع‍ی‌ (1380)   دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی اروم‍ی‍ه‌
11 مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شناخت و اجرای کیفیت فراگیر محمد مهدی تنعمی (1391) ----- سمت
12 مدیریت کیفیت در آموزش عالی: چشم‌اندازی بین‌المللی به سنجش و تغییر سازمانی جان برینان و تارلا شاه (1947) کیوان صالحی (1390) مرکز نشر دانشگاهی
13 ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در آم‍وزش‌ ع‍الی‌ سعید سعادتمند (1383) ----- دانشگاه صنعتی امیر کبیر
14 مقایسه نظام‌های ارزیابی آموزش عالی‏ محمد حسینی مقدم (1390) ----- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور‏
15 افزایش کیفیت برنامه‌ریزی درسی (آموزش عالی هند) پاندار بهو جندرانات (1951) زهره باقرزاده، علیرضا عصاره (1391) صبورا
16 نظام ارزشیابی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور اداره کل امور دانش‌آموختگان (1381) ----- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
17 اعتبار‌سنجی و ارزشیابی بیرونی در نظام آموزش عالی مجید سیاری و همکاران (1385) ----- مهر سبحان


کیفیت و اعتبارسنجی در آموزش عالی (31 کتاب) 18

ارزیابی آموزش عالی در جهان و ایران‏

مهرنوش پازارگادی، قاسم آزادی‌احمدآبادی (1389) ----- نشر و تبلیغ بشری
19 ارزیابی برونی کیفیت در گروه‌های آموزشی دانشگاهی (از اندیشه تا عمل)‏ عباس بازرگان، فاخته اسحاقی (1389) ----- دوران
20 نگاهی بر سیستم اعتباربخشی آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مسعوده فایزی و همکاران (1390) ----- نهضت پویا
21 ارزیابی کیفیت در نظام آموزشی سهیلا خسروآبادی (1392) ----- راشدین
22 اع‍ت‍ب‍ار ب‍خ‍ش‍ی‌ در آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌: "ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍فی‍ت‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍­ه‍ای‌ ای‍ران‌" مهرنوش پازارگادی (1377) ----- صباح
23 ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، اص‍ول‌، روش‌ه‍ا، م‍ع‍ی‍ارها رضا محمدی و همکاران (1387) ----- س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور
24 تضمین کیفیت بیرونی در آموزش عالی میشل مارتین آنتونی استلا (؟؟) کارشناسان سازمان سنجش آموزش کشور (1388) س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور
25 تضمین کیفیت (مرجع شاخص‌ها و روش‌های ارزشیابی در آموزش عالی به انضمام پرسشنامه NSSE)) فرانکویس تونس (1942) علیرضا عباسی (1391) نهضت پویا
26 کیفیت در آموزش عالی علی جعفری‌راد و همکاران (1391) ----- صداقت
27 تحلیل شیوه‌های ارزشیابی در نظام آموزش عالی ایران حوزه علوم انسانی طیبه تجری (1392) ----- نوروزی گرگان
28 اعتبارسنجی در آموزش عالی از کلاسیک تا مجازی، همراه با ارائه الگویی جهت اعتبارسنجی نظام آموزش عالی کشور کیومرث نیاز آذری (1383) ----- انتشارات فراشناختی اندیشه
29 ایجاد کیفیت در آموزش عالی سیمور دانیل ابوالفتح لامعی (1394) انتشارات گلبان نشر تبریز
30 مبانی فلسفی الگوهای ارزشیابی آموزشی محمود منسوب­بصیری (1389)   سمنگان
31 مدیریت کیفیت در آموزش عالی بن ماگورت و رابرت کرون زین­العابدین منتظری و همکاران (1392) آذرین مهر بجنورد