سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶

 

مصباحیان، حسین (1388). دانشگاه: از تاریخ تا فلسفه، در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و بازاندیشی فلسفه ایده دانشگاه در متن جهانی آن، فصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری. سال نوزدهم، شماره 1.

علیخانی، علی اکبر (1389). شیوه های تحول و بهبود آموزش عالی و پژوهش در ایران با تحلیل بر برخی مطالعات انجام شده، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، شماره 1.

 

 فراستخواه، مقصود (1387). بررسي وضع موجود و مطلوب ارزيابي نظام علمي در ايران با تاکيد بر بخش آموزش عالي، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 2.

فراستخواه، مقصود؛ بازرگان، عباس و کارلوکس (1386). بررسی رابطه نظامهای تضمین کیفیت با زمینه های فرهنگی و اجتماعی؛ "نقشه ای شناختی" با تأکید بر مورد ایران، نامه علوم اجتماعی، شماره 31.

فراستخواه، مقصود؛ بازرگان، عباس و قاضی طباطبایی، محمود (1386). تحلیل مقایسه‌ای نظام‌های تضمین کیفیت، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 44.

کیوانی، جعفر و مقصود فراستخواه (1388). فرایند اطمینان از کیفیت آموزش عالی؛ سنخ شناسی تجارب جهانی (در اختیارات)، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

موسی خانی، مرتضی؛ حق‌خواه، داود (1388). ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 3.

فراستخواه، مقصود (1387). آینده‌اندیشی درباره کیفیت آموزش عالی ایران؛ مدلی برآمده از نظریه مبنایی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 50.

فراستخواه، مقصود (1387). بررسی تأثیر فرایند ارزیابی درونی بر برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی دانشگاهی؛ تحلیل مقایسه‌ای از نظر اجرا یا عدم اجرای ارزیابی درونی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 49.

شاهرضایی، سید رسول (1389). بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عالی کشور به منظور ارائه یک چارچوب ادراکی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 56.

سبحانی نژاد، مهدی و عبداله افشار (1387). تبیین ماهیت و مؤلفه‌های کیفیت‌سنجی نظام آموزش عالی به‌منظور شناخت چالش‌ها و طرح پاره‌ای راهکارهای نوآورانه، فصلنامه دانشگاه اسلامی، سال دوازدهم، شماره 4.

فراستخواه، مقصود (1394). تجربه‌های زیسته و ادراک‌شده دانشجویان؛ مطالعه موردی یک دانشگاه ایرانی، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال هفتم، شماره دوم.

عباس پور، عباس و دیگران (1393). تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاه‌های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی، فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 3.

توفیقی، جعفر (1388). ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی ایران، نشریه صنعت و دانشگاه، سال دوم، شماره 5 و 6.

حاتمی، جواد و رضا محمدی (1392). طراحی سازمان ملی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین آموزش عالی، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، سال سوم، شماره 3.

فراستخواه، مقصود (1392). کیفیت برنامه درسی و آموزش دانشگاهی با رویکردی پدیدارشناسانه، چارچوبی برآمده از خود مردم‌نگاری، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال چهارم، شماره 8.

حسینی مقدم، محمد (1389). مروری بر تجربه جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی، فصلنامه رهیافت، شماره 46.

نورمحمدی، حمزه علی (1392). معرفی نظام‌های رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها و بررسی شاخص‌های این نظام‌ها، نامه سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 3.

کیذوری، امیرحسین (1386). معرفی برخی شاخص‌های کیفیت نظام دانشگاهی برای استفاده در بودجه‌ریزی دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 45.

فراستخواه، مقصود (1387). بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تأکید بر بخش آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 2، صفحات 58-43.

طراحی الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران

شناسایی چالش‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران

چگونه می توان دانشگاههای باکیفیت داشت؟ (خلاصه مصاحبه دکتر فراستخواه)

دانشگاههای ایرانی با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند؟ (مصاحبه دکتر مقصود فراستخواه)

 

پژوهشهای دانشگاه پژوهی:

شکیبایی، زهره؛ قورچیان، نادرقلی؛ خلخالی، علی (1388). ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهی در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 9، صفحات 69-84.

نعمتی، محمدعلی؛ موسوی امیری، سیده طیبه (1394). تبیین مدل علی چالشهای تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاههای تخصصی کشور (موردکاوی: دانشگاه علامه طباطبایی)، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، شماره 7، صفحات 19-32.

امین بیدختی، علی اکبر؛ نعمتی، محمدعلی؛ زارع، مریم (1391). ضرورت ایجاد واحد دانشگاه پژوهی در دانشگاههای اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 1، صفحات 90-113.

نعمتی، محمدعلی؛ موسوی امیری، سیده طیبه؛ خسروی، محبوبه (1394). دانشگاه پژوهی، رهیافتی نو در راستای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، نشریه صنعت و دانشگاه، شماره های 25 و 26.

امین بیدختی، علی اکبر؛ زارع، مریم؛ نعمتی، محمدعلی (1389). دانشگاه پژوهی، ضرورتی مغفول مانده در راستای تقویت همکاریهای دانشگاه و صنعت، نشریه صنعت و دانشگاه، شماره های 9 و 10.

 

مرتبط با نظام رتبه بندی دانشگاهها:

معرفی نظامهای رتبه بندی جهانی دانشگاهها و بررسی شاخصهای این نظامها

نظام رتبه بندی شانگهای

نظام رتبه بندی سایماگو

نظام رتبه بندی تایمز

 

سایر پژوهشها:

عقلانیت و عملكرد دولت در تامین مالی آموزش عالی ایران

بررسي استانداردهاي حرفه اي روساي دانشگاه ها به منظور ارائه چارچوب مناسب براي ارتقاي كيفي مديريت آموزش عالي

بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و تدوین اساسی ترین مسائل آن در ایران

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه آموزش عالی ایران (بررسی در سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوری)

انتخاب سازكار و روش مناسب برای تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی

ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعه علمی و اجتماعی كشور: پژوهشی درباره دوره كارشناسی رشته مدیریت دولتی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور

الزامات كلان توسعه كیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران

طراحی الگوی توسعه سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی ایران

استانداردهای آموزش عالی: از آرمان تا واقعیت

توسعه كیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست های خرد

سازوكارهاي تامين منابع مالي بخش آموزش (آموزش و پرورش و آموزش عالي)

آمايش آموزش عالي در پهنه جغرافيايي كشور

بررسي تطبيقي ارزيابي كيفيت تدريس در آموزش عالي

نقش كارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملكرد مديران

سنتز پژوهي بر الگوي تدريس اثربخش در آموزش عالي

طراحی الگوی سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران

بررسی الگوی پراكنش دانشگاهها و مراكز آموزش عالی در مقیاس جمعیتی و فضایی و اثرآن بر افزایش نرخ مشاركت در آموزش عالی