دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دفتر گسترش آموزش عالی

دفتر برنامه ریزی آموزش عالی - وزارت علوم

سازمان سنجش آموزش کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مرکز آمار ایران

پژوهشکده آمار

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی

مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد

هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی

انجمن آموزش عالی ایران

بنیاد ملی نخبگان

استانداری خراسان رضوی

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد

معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه فرهنگیان

پایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای دریافت آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها بر اساس موضوع، تاریخ ابلاغ و آخرین تغییرات) - کلیک فرمایید