دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نشریه مناد دانشگاه فردوسی مشهد - شماره 10

نشریه مناد دانشگاه فردوسی مشهد - شماره 11

نشریه مناد دانشگاه فردوسی مشهد - شماره 12

 

نشریه سامان - دانشگاه فردوسی مشهد - شماره 24

نشریه سامان - دانشگاه فردوسی مشهد - شماره 25

نشریه سامان - دانشگاه فردوسی مشهد - شماره 41

نشریه سامان - دانشگاه فردوسی مشهد - شماره 47

 

 

دوره های آموزشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

    آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی

    روش تحقیق: پروپوزال نویسی

    آشنایی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) (تحلیل داده های کیفی)

    آشنایی با اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی

    روش تحقیق: پروپوزال نویسی

    آشنایی با مفاهیم و مهارت‌های مدیریت دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی

    مروری بر قوانین و مقررات ناظر بر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی با محوریت آیین نامه مالی و معاملاتی

    ارتباط آموزش عالی با بازار کار: با تاکید بر تجربه ژاپن

    دوره آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان

    دوره آشنایی با مدیریت دانشگاهی

    دوره روانشناسی بهره‌وری راهبردی

دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی

    دوره آشنایی با مدیریت دانشگاهی

    دوره آشنایی با الگوهای مختلف دانشگاهی در جهان

    دوره روانشناسی ارتباط و ارتباط متقابل

    دوره اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی

    دوره روش تحقیق (پروپوزال نویسی)

    دوره اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی

    دوره آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی

    اخلاق حرفه ای

    آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی

    آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی

    اخلاق حرفه ای

    برگزاری دوره دانشگاه پژوهی (IR)

    برگزاری دوره روش تحقیق

    سخنرانی در خصوص مدیریت سبز

    برگزاری دوره آشنایی با اخلاق حرفه‌ای

          برگزاری دوره روش تحقیق