شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۵

پيرو ابلاغ آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت هاي نظارت استاني، دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان دانشگاه منتخب در امر نظارت و ارزيابيِ آموزش عالی در استان خراسان رضوی منصوب گرديده و به همين منظور دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي استاني در اين دانشگاه تشكيل شده است. وظيفه اين هيأت، ارزيابي عملكرد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي استان است. به استناد آییننامههای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نظارت بر عملکرد آموزشی مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی بر عهده این هیأت میباشد. همچنین کارگروه ویژهای برای تدوین سند چشمانداز آموزش عالی استان تشکیل گردیده و شورای گسترش نیز، توسعه آموزش عالی در استان و افزایش تعداد دانشکدهها، گروههای آموزشی، رشتههای تحصیلی و ایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی را منوط به نظر هیأت نظارت استانی و کارگروه آمایش آموزش عالی استان نموده است.

     گروه‌های منتخب هیئت استانی، از هر مؤسسه استان، حداقل یک‌بار در سال بازدید به عمل می‌آورند و گزارش بازدیدها یک ماه پس از بازدید در کارگروه‌های تخصصی بررسی گردیده، ضمن ارسال به دبیرخانه شورای نظارت، بروندادها و پیشنهادهای کارشناسی برای بهبود و ارتقای کیفیت شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجرایی به دانشگاه‌ها منعکس می‌گردد. در بازدیدها می‌بایست کلیه داده‌های کمی و کیفی در رابطه با یکسری شاخص‌ها و نشانگرها بر اساس کاربرگهای تعیین‌شده به‌منظور قضاوت نهائی در مورد مؤسسه جمع‌آوری گردد. شاخص‌ها و نشانگرها شامل: فضای کالبدی، امور آموزشی، امور دانشجویی، امور فرهنگی، امور اداری و مالی، امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی، امور پژوهشی، امور رفاهی و بهداشتی و در نهایت گفتگو با دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی است. به همین منظور و در راستای ثبت داده‌ها و استناد به آمار و اطلاعات دقیق و روزآمد، سامانه ویژهای با عنوان «دانشگاههای دولتی استان خراسان رضوی» توسط هیئت مذکور راهاندازی گردیده است. لازم به ذكر است با توجه به اینکه این سامانه، ازلحاظ دامنه و پوشش اطلاعات، نسبتاً جامع بوده و به‌صورت برخط نیز در اختیار می باشد؛ نیازهای آماری مدیران دانشگاه، هیئت نظارت استانی و سایر نهادهای ذینفع را در مواقع نیاز مرتفع خواهد ساخت.

شیوه نامه تشکیل و فعالیت هیئت نظارت استانی