دوشنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

 

به استناد آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (77/10/10) و آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ 1395/9/2، وظایف و اختیارات زیر برای دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مقرر گردیده است:

1. نظارت و ارزیابی مستمر مؤسسه و تعیین میزان موفقیت آن در ابعاد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری.

2. طراحی ساختار، تشکیلات و فراهم آوردن امکانات مناسب جهت انجام نظارت و ارزیابی مستمر و کارآمد زیر نظر مستقیم رئیس مؤسسه.

3. انجام هماهنگی های لازم و کافی برای انجام ارزیابی توسط هیئتهای استانی و یا گروههای اعزامی توسط مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

4. مدیر دفتر نظارت و ارزیابی مؤسسه می تواند ضمن هماهنگی با رئیس مؤسسه، با بهره گیری از نظرات افراد متخصص یا صاحب نظر در امر نظارت و ارزیابی، در راستای بهبود و ارتقای کیفیت، کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی تشکیل دهد.

آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 193811/و مورخ 1395/9/2

 

بر این اساس، سیاستها و برنامه های زیر با رویکرد علمی و حرفه ای، برای اجرا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

طراحی ساختار، سازوکار و فرایند جدید نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه بر اساس رویکردهای نوین علمی و حرفه ای، منطبق بر آیین نامه جدید، مبتنی بر آینده اندیشی و مرتبط با برنامه ریزی راهبردی دانشگاه

اصلاح و بازنگری در ابزار، رویه ها، شیوه ها، فرایندها، نتایج و بازخورد ارزشیابی ها به ویژه ارزشیابی کیفیت تدریس استادان

اصلاح شرح وظایف و فرایندهای نظارت و ارزیابی در دانشگاه منطبق بر آخرین آیین نامه و رویکردهای سنجش و ارزیابی،، ارزشیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی با نگاه علمی و حرفه ای

فعال‌سازی و مشارکت دانشکده‌ها، معاونت‌ها و اعضای هیئت‌علمی در زمینه نظارت و ارزیابی

مستندسازی فرایندها و روش‌های اجرایی نظارت و ارزیابی

نظرخواهی از دانشجویان جاری با تأکید بر مؤلفه‌های رضایت مداری

بررسی دیدگاه و تجربه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه

بررسی دیدگاه و تجربه دانش آموختگان

برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی

برگزاری کارگاههای آموزشی ارزیابی درونی

طراحی و استقرار بانک اطلاعاتی و سامانه دانش‌آموختگان در راستای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاه توسط آنان

اجرای طرح ارزیابی درونی گروه‌های داوطلب

تدوین سازوکارها و راهکارهای بالندگی اعضای هیئت‌علمی

طراحی و به‌روزرسانی سامانه‌های لازم برای استقرار پایگاه‌های آماری، اطلاعاتی و نظام‌های ارزیابی