سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶

 

آخرین حلقه چرخه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، واحدهای نظارت و ارزیابی در سطح دانشگاههاست. وظایف و اختیارات این دفاتر عبارتند از:

1. نظارت و ارزیابی مستمر مؤسسه و تعیین میزان کسب موفقیت آن در ابعاد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری یکی از وظایف اصلی هر مؤسسه است. از این رو، مؤسسه موظف است ساختار، تشکیلات و امکانات مناسب را جهت انجام نظارت و ارزیابی مستمر و کارآمد زیر نظر مستقیم رئیس مؤسسه فراهم آورد.

2. هر مؤسسه موظف است هماهنگی لازم را برای انجام ارزیابی توسط هیئتهای استانی و یا گروههای اعزامی توسط مرکز فراهم آورد.

3. مدیر دفتر نظارت و ارزیابی مؤسسه می تواند با بهره گیری از نظرات افراد متخصص یا صاحب نظر در امر نظارت و ارزیابی، در راستای بهبود و ارتقای کیفیت، کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی تشکیل دهد.

4. نهادینه کردن فرهنگ ارزیابی درونی و بهره گیری از آن در تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروهها و دانشکده ها از وظایف اصلی دفاتر نظارت و ارزیابی در دانشگاههاست.

5. ارزیابی راهبردی برنامه ها و فعالیتهای واحدهای دانشگاهی

 

به استناد آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (77/10/10) و آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ 1395/9/2، وظایف و اختیارات زیر برای دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مقرر گردیده است:

1. نظارت و ارزیابی مستمر مؤسسه و تعیین میزان موفقیت آن در ابعاد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری.

2. طراحی ساختار، تشکیلات و فراهم آوردن امکانات مناسب جهت انجام نظارت و ارزیابی مستمر و کارآمد زیر نظر مستقیم رئیس مؤسسه.

3. انجام هماهنگی های لازم و کافی برای انجام ارزیابی توسط هیئتهای استانی و یا گروههای اعزامی توسط مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

4. مدیر دفتر نظارت و ارزیابی مؤسسه می تواند ضمن هماهنگی با رئیس مؤسسه، با بهره گیری از نظرات افراد متخصص یا صاحب نظر در امر نظارت و ارزیابی، در راستای بهبود و ارتقای کیفیت، کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی تشکیل دهد.

آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 193811/و مورخ 1395/9/2

 

نقش های پیشنهادی مناسب برای دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه (مطرح شده در نشست مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی- اسفند 1395 تهران)

- بسترسازی، ظرفیت سازی؛ گفتمان سازی؛ فرهنگ سازی؛ فعال سازی؛ شبکه سازی و جلب مشارکت ذینفعان به ویژه اعضای هیئت علمی در فرایندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و نیز ایجاد و نهادینه کردن گفتمان «بهبود کیفیت» در نظام دانشگاهی به منظور اصلاح تفکر و باور مدیران دانشگاهی؛

- اصلاح ساختار نظارت و ارزیابی دانشگاه (و نه تنها دفتر نظارت و ارزیابی) با هدف شبکه سازی و نفوذ به تمامی سطوح سیستم کارکردی دانشگاه؛

- نظارت و ارزیابی مستمر دانشگاه و تعیین میزان کسب موفقیت واحدهای دانشگاه در دسترسی به اهداف برنامه ای مندرج در سند راهبردی در حوزه های آموزشی، پژوهش و فناوری؛ فرهنگی و اجتماعی و اجرایی؛

- شناسایی شاخص های کلیدی عملکردی توسعه دانشگاه با توجه به وضعیت خاص هر دانشگاه؛

- ارزیابی کلیه فعالیتهای دانشگاه در چارچوب شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد؛

- ارزیابی ارتقای کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی، پژوهش و فناوری؛ فرهنگی و اجتماعی و اجرایی و میزان کارایی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخصهای تعیین شده؛

- ارزیابی کیفیت آموزشی و پژوهشی و عملکرد کلی اعضای هیئت علمی؛

- انجام طرحهای ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهی همچون ارزیابی درونی، ارزیابی برونی، اعتبارسنجی و اعتباربخشی و برگزاری کارگاههای مرتبط؛

- بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههای آموزشی، دانشکده ها و واحدها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط؛

- برنامه ریزی و ارزیابی منظم فعالیتهای مدیران دانشگاه؛

- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی دانشگاه در تمام ابعاد و ارائه طرحهای مناسب برای بهبود و افزایش سطح کیفی مأموریتهای دانشگاه بر اساس سند راهبردی؛

- نظارت بر حسن اجرای مقررات و برنامه ها و ارائه گزارش تخلف به مراجع ذیربط؛

- طراحی و به روز رسانی سامانه های لازم برای استقرار پایگاههای آماری، اطلاعاتی و نظامهای ارزیابی؛

- تدوین سازوکارها و راهکارهای بالندگی اعضای هیئت علمی؛

- مستندسازی فرایندها و روشهای اجرایی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت؛

- اعتبار سنجی برنامه های درسی و رشته های دانشگاه؛

- نظارت برحسن اجرای فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه (نظیر: برگزاری امتحانات، کلاسها، آزمایشگاه ها و کارگاه ها و شوراها)؛

- بازدیدهای میدانی از حوزه های مختلف دانشگاه توسط اعضاء شورا و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.

 

بر این اساس، سیاستها و برنامه های زیر با رویکرد علمی و حرفه ای، برای اجرا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

طراحی ساختار، سازوکار و فرایند جدید نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه بر اساس رویکردهای نوین علمی و حرفه ای، منطبق بر آیین نامه جدید، مبتنی بر آینده اندیشی و مرتبط با برنامه ریزی راهبردی دانشگاه

اصلاح و بازنگری در ابزار، رویه ها، شیوه ها، فرایندها، نتایج و بازخورد ارزشیابی ها به ویژه ارزشیابی کیفیت تدریس استادان

اصلاح شرح وظایف و فرایندهای نظارت و ارزیابی در دانشگاه منطبق بر آخرین آیین نامه و رویکردهای سنجش و ارزیابی،، ارزشیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی با نگاه علمی و حرفه ای

فعال‌سازی و مشارکت دانشکده‌ها، معاونت‌ها و اعضای هیئت‌علمی در زمینه نظارت و ارزیابی

مستندسازی فرایندها و روش‌های اجرایی نظارت و ارزیابی

نظرخواهی از دانشجویان جاری با تأکید بر مؤلفه‌های رضایت مداری

بررسی دیدگاه و تجربه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه

بررسی دیدگاه و تجربه دانش آموختگان

برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی

برگزاری کارگاههای آموزشی ارزیابی درونی

طراحی و استقرار بانک اطلاعاتی و سامانه دانش‌آموختگان در راستای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاه توسط آنان

اجرای طرح ارزیابی درونی گروه‌های داوطلب

تدوین سازوکارها و راهکارهای بالندگی اعضای هیئت‌علمی

طراحی و به‌روزرسانی سامانه‌های لازم برای استقرار پایگاه‌های آماری، اطلاعاتی و نظام‌های ارزیابی