یکشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۶

 

فهرست برنامه هایی که تا کنون در دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به انجام رسیده است:

 • نظرسنجي دانشجويي از کیفیت تدریس استادان در هر نیمسال تحصیلی؛
 • تهيه گزارش‌های خروجي از نتایج ارزشیابی؛
 • تهیه و ارسال فهرستي از اساتيدي كه به لحاظ نتايج نظرسنجی‌ها ممتاز تشخيص داده‌شده و همچنين برخي از استادانی كه نتايج نظرسنجی‌های آن‌ها نیاز به يادآوري و تذكر برخي موارد دارد جهت تصميمات مقتضي به معاونت محترم آموزشي دانشگاه؛ پس از استخراج نتايج ارزیابی‌ها؛
 • ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات و آمار موردنیاز و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به هیئت نظارت استانی و شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه؛
 • برگزاری جلسات شورای نظارت و ارزیابی در طول سال (در صورت لزوم)؛
 • بررسی پرونده کیفیت تدریس اعضاي هیئت‌علمی در حال تبديل وضعيت و یا ارتقاء و ترفيع و ارسال گزارش به معاونت آموزشي؛
 • نظرخواهی از معاونت آموزشی و همکاران گروه آموزشی در مورد اعضاي هیئت‌علمی در حال ارتقاء يا تبديل وضعيت؛
 • نظرسنجی از دانشجویان ممتاز در مورد اعضاي هیئت‌علمی در حال ارتقاء يا تبديل وضعيت؛
 • ارائه فرم‌های نظم و انضباط آموزشی در هر نیمسال به معاونت آموزشی و مدیران گروه‌ها؛
 • ارائه فرم‌های ارزیابی دانش‌آموختگان از عملکرد واحدهای دانشگاه (در سال 1394)؛ ثبت نتایج ارزیابی دانش‌آموختگان در سامانه؛ تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه گزارش «میزان رضایت‌مندی دانش‌آموختگان از عملکرد واحدهای دانشگاه» بر اساس نظرسنجی؛
 • بررسی و ارزیابی وضعیت موجود واحدهایی که عملکرد ضعیف‌تری دارند برای طرح در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و ارائه راهکارهای لازم (در سال 1392)؛
 • بررسی ایجاد بانک اطلاعاتی دانش‌آموختگان و ثبت اطلاعات آن‌ها در بانک اطلاعات؛
 • بررسی برای انجام نظرخواهی از دانشجویان جاری با تأکید بر مؤلفه‌های رضایت مداری؛
 • بررسی مقدماتی برای انجام طرح‌های ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی؛
 •  پاسخگویی به نظرات، سؤالات و ابهامات اعضاي محترم هیئت‌علمی در رابطه با فرآيندهاي نظرسنجي و فرایندهای تبديل وضعيت و یا ارتقاء و ترفيع.

 

اما به استناد آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (77/10/10) و آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ 1395/9/2، وظایف و اختیارات زیر برای دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مقرر گردیده است و در همین راستا، برنامه ها و سیاستهای متناسب با این وظایف و اختیارات، در آینده تدوین خواهد گردید:

1. نظارت و ارزیابی مستمر مؤسسه و تعیین میزان موفقیت آن در ابعاد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری.

2. طراحی ساختار، تشکیلات و فراهم آوردن امکانات مناسب جهت انجام نظارت و ارزیابی مستمر و کارآمد زیر نظر مستقیم رئیس مؤسسه.

3. انجام هماهنگی های لازم و کافی برای انجام ارزیابی توسط هیئتهای استانی و یا گروههای اعزامی توسط مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

4. مدیر دفتر نظارت و ارزیابی مؤسسه می تواند ضمن هماهنگی با رئیس مؤسسه، با بهره گیری از نظرات افراد متخصص یا صاحب نظر در امر نظارت و ارزیابی، در راستای بهبود و ارتقای کیفیت، کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی تشکیل دهد.

آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 193811/و مورخ 1395/9/2