شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۵

پيرو ابلاغ آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت هاي نظارت استاني (شیوه نامه مصوب 87/1/24)، دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان دانشگاه منتخب در امر نظارت و ارزيابيِ آموزش عالی در استان خراسان رضوی منصوب گرديده و به همين منظور دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي استاني در اين دانشگاه تشكيل شده است. وظيفه اين هيأت، ارزيابي عملكرد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي استان است. به استناد آییننامههای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نظارت بر عملکرد آموزشی مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی بر عهده این هیأت میباشد. همچنین کارگروه ویژهای برای تدوین سند چشمانداز آموزش عالی استان تشکیل گردیده و شورای گسترش نیز، توسعه آموزش عالی در استان و افزایش تعداد دانشکدهها، گروههای آموزشی، رشتههای تحصیلی و ایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی را منوط به نظر هیأت نظارت استانی و کارگروه آمایش آموزش عالی استان نموده است.

 

وظایف و اختیارات هیئت استانی به استناد "آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ 95/9/2:

نظارت و ارزیابی مستمر بر چگونگی انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی و اجرایی مؤسسه های استان.

تهیه گزارشهای لازم از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی و اجرایی مؤسسه های مستقر در استان و ارسال ان به مرکز جهت اتخاذ تدابیر لازم.

برگزاری کارگاهها، گردهمایی ها، سمینارها و ... در راستای ارتقای کیفی مؤسسه ها.

پیشنهاد اصلاح فرایند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در استان.

پیگیری اجرای سیاستها و خط مشی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

تهیه و تدوین برنامه سالیانه نظارت و ارزیابی استانی و ارسال آن به مرکز.

پیگیری موارد ارجاعی از سوی مرکز و ارسال نتایج آن به مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم.

شناسایی نقاط قوت و ضعف و چالشها و فرصتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجرایی مؤسسه های آموزش عالی استان و پیگیری راهکارهای تضمین کیفیت آنها.

رسیدگی به شکوائیه افراد حقیقی یا حقوقی در خصوص مسائل آموزش عالی که ماهیت آنها برابر مقررات جنبه نظارتی و ارزیابی دارد

    

گروه‌های منتخب هیئت استانی، از هر مؤسسه استان، حداقل یک‌بار در سال بازدید به عمل می‌آورند و گزارش بازدیدها یک ماه پس از بازدید در کارگروه‌های تخصصی بررسی گردیده، ضمن ارسال به دبیرخانه شورای نظارت، بروندادها و پیشنهادهای کارشناسی برای بهبود و ارتقای کیفیت شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجرایی به دانشگاه‌ها منعکس می‌گردد. در بازدیدها می‌بایست کلیه داده‌های کمی و کیفی در رابطه با یکسری شاخص‌ها و نشانگرها بر اساس کاربرگهای تعیین‌شده به‌منظور قضاوت نهائی در مورد مؤسسه جمع‌آوری گردد. شاخص‌ها و نشانگرها شامل: فضای کالبدی، امور آموزشی، امور دانشجویی، امور فرهنگی، امور اداری و مالی، امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی، امور پژوهشی، امور رفاهی و بهداشتی و در نهایت گفتگو با دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی است. به همین منظور و در راستای ثبت داده‌ها و استناد به آمار و اطلاعات دقیق و روزآمد، سامانه ویژه ای توسط هیئت مذکور راه اندازی گردیده است.

 

کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری الف (نسخه pdf)

کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری الف (نسخه word)

کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری ب (نسخه pdf)

کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری ب(نسخه word)

کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری ج (نسخه pdf)

کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای سری ج(نسخه word)

کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی -فرمهای بازدید از خوابگاه

کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای اداره تغذیه

کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای اداره مشاوره

کاربرگهای بازدید هیئت نظارت استانی از دانشگاههای دولتی - فرمهای فرهنگی