دوشنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

کار ارزیابی بیرونی با دریافت گزارش ارزیابی درونی یک برنامه آموزشی، آغاز می‌شود. ارزیابی درونی توسط مسئولین و استادان گروه یا برنامه‌ای که مایل است ارزشیابی شود، تکمیل و همراه مستندات لازم به مؤسسه ارزشیابی ارسال شده است. گزارش ارزیابی درونی، حاوی اطلاعات عمومی درباره برنامه، گروه و دانشگاه و اطلاعات اختصاصی و دقیق در مورد نحوه دستیابی به ملاک‌هاست. فرایند ارزیابی بیرونی از چند مرحله به شرح زیر تشکیل شده است.

مراحل ارزیابی بیرونی
-تشکیل کمیته ارزیابی بیرونی به‌وسیله سازمان‌های تخصصی نظیر انجمن‌ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
-تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها برای اجرای ارزیابی بیرونی
-تشکیل هیئت همگنان برای بازدید و آشنا ساختن آن‌ها با فرآیند بازدید از گروه
-مطالعه و بررسی گزارش ارزیابی درونی
-تعیین و تصویب استانداردهای مناسب با اهداف گروه
-بازدید هیئت‌علمی از فضاها، امکانات و تجهیزات گروه
-تشکیل جلسه‌ی مشترک با کمیته ارزیابی درونی، کمیته دانشجویان، کمیته دانش‌آموختگان، کارفرمایان و مدیر گروه مربوطه
-تدوین گزارش ارزیابی بیرونی

مراحل ارزیابی بیرونی

نمونه گزارش ارزیابی بیرونی