یکشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۶

یافته‌های حاصل از نتایج ارزیابی دانشجویان، هرساله در موارد متعددی مانند ترفیع و ارتقاء، تبدیل وضعیت، تمدید قرارداد و انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه مورداستفاده قرار می‌گیرد، ضمن اینکه ارزیابی دانشجویان، پیامدهایی از قبیل تشویق یا تذکر شفاهی و کتبی، هدایت و راهنمایی مدرسان به سمت دروسی که توانایی ارایه با کیفیت تری دارند، جلوگیری از تدریس مدرسانی که نمره ارزشیابی آن‌ها ضعیف است و برگزاری جلسات تخصصی و کارگاه آموزشی را نیز به همراه دارد. یکی از دلایلی که دانشجویان احساس می‌کنند نتایج ارزیابی، مورداستفاده قرار نمی‌گیرد، تأثیر بلندمدت آن است؛ چراکه فرایند ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد مدرسان، نیازمند زمان بوده و عملکرد آن‌ها باید در طی چند نیمسال و بر اساس ماهیت دروس و دیگر عوامل، سنجیده و قضاوت شود و بنابراین باید گفت ارزیابی های انجام شده توسط دانشجویان قطعأ تأثیر بلند مدت در ارتقای سطح کیفیت آموزشی دانشگاه دارد.