دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶

ارزشیابی کیفیت تدریس استادان محرمانه است؛ باید توجه داشت کاربرگ های ارزیابی ارسال‌شده به سامانه ارزیابی، بدون مشخصات دانشجو می‌باشد. سیستم ارزشیابی به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که اطلاعات مربوط به کاربرگ های تکمیل‌شده توسط دانشجویان در هر درس به‌صورت یکجا در بانک اطلاعاتی ذخیره‌شده و دسترسی به نظرات تک‌تک دانشجویان برای هیچ شخصی اعم از استادان، مدیران و حتی مسئول نظارت و ارزیابی و مرکز فناوری امکان‌پذیر نیست. استادان فقط می‌توانند میانگین نمره‌ی ارزیابی خود در هر درس را پس از تأیید نهایی نمرات آزمون‌های پایان نیمسال مشاهده نمایند.

اطلاعیه ارزشیابی کیفیت تدریس استادان در نیمسال جاری

نکات اساسی در ارزشیابی کیفیت تدریس استادان - کلیک فرمایید