سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶

آموزش از عمده ترین رسالتهای یک دانشگاه و از وظایف مهم اعضای محترم هیئت علمی بوده و ارتقای کیفیت آن منجر به ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه می شود. از جمله فرایندهایی که به منظور این ارتقای کیفیت انجام می شود، ارزشیابی استادان برای دروسی است که تدریس می نمایند.

ارزشیابی، فرایندی است نظام مند برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات به منظور تعیین این مطلب که اهداف مورد نظر به چه میزان تحقق یافته اند تا بر اساس آن، برای بهبودی وضعیت موجود، تصمیم گیری به عمل آید. بنابراین، ارزشیابی به عنوان یکی از کارکردهای مدیریت دانشگاهی، نقش مهمی در برنامه ریزی صحیح، اجرای موفق برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت آموزش در دانشگاهها دارد.

ارزشیابی استاد نیز فرایندی است که از آن حداقل برای دو منظور ارتقا و بهبود کیفیت تدریس و آموزش استفاده می شود. در نتیجه، تردیدی نیست که این ارزشیابی، اقدامی ضروری و سازنده است. متأسفانه علیرغم مطالعات متعدد در زمینه کیفیت آموزشهای دانشگاهی در ایران، هنوز ابهام ها و تردیدهای متعددی در این رابطه، مطرح می باشد. برخی از ابهام ها در مورد ارزشیابی کیفیت تدریس استادان، ناشی از ضعف فرهنگ ارزشیابی در بین ذینفعان دانشگاه و نیز ناشی از برداشتهای ذهنی دانشجویان هستند.مهمترین خطاهای موجود در نظرخواهی از دانشجویان عبارتند از:خطای هاله ای؛ خطای کلیشه ای؛ خطای گرایش به حد وسط؛ خطای ناشی از برداشت های قبلی؛ خطای ناشی از اولین برخورد (تصویر اولخطای تسری برداشت از عملکرد استادان؛ خطای متأثر از ماهیت درس (از دیدگاه دانشجوخطای سخت گیری و مدارا و خطای آخرین رویداد.

خطای هاله ای

خطای کلیشه ای

خطای گرایش به حد وسط

خطای ناشی از برداشت های قبلی

خطای ناشی از اولین برخورد (تصویر اول)

خطای تسری برداشت از عملکرد استادان

خطای متأثر از ماهیت درس (از دیدگاه دانشجو)

خطای سخت گیری و مدارا

خطای سخت گیری و مدارا- ادامه

خطای آخرین رویداد

در راستای اجرای دستورالعمل‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسین مدعو، در بازههای دو هفتهای پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می‏پذیرد. این فرایند به منظور ارتقای کیفیت تدریس در ابعاد مختلف، اعم از روش تدریس، شئون مدرسی، توان اداره کلاس، توان علمی، علاقه‌مندی به امر آموزش و رعایت مقررات آموزشی صورت می‌گیرد. فرایند ارزیابی الکترونیکی میباشد.

نتایج این ارزیابی کاملاً محرمانه بوده و هیچ یک از مدیران اجرایی دانشگاه و اعضای هیأت علمی از نام و مشخصات فردی ارزیابی کنندگان مطلع نمیشوند. در پایان بازه ارزیابی و تأیید نهایی، نتایج ارزیابی هر عضو هیئت علمی در اختیار وی قرار میگیرد.
با عنایت به الکترونیکی بودن فرایند، هویت هیچکدام از دانشجویان برای مدرسان، مدیران و کارشناسان قابل شناسایی نبوده و تنها ارزش متوسط حاصل از ارزیابی مجموعه دانشجویان قابل مشاهده است.از نتایج ارزیابی‏های به عمل آمده، در بهبود عملکرد، ارتقای مرتبه، تبدیل وضعیت، ترفیع و تمدید قرار داد استفاده می‏شود.

 

پیامدهای ارزیابی دانشجویی

محرمانه بودن نتایج ارزیابی

 

دانشجوی گرامی! مشارکت فعال در ارزشیابی استادان، مشارکت در بهبود کیفیت آموزشهای دانشگاهی و کمک در تأثیرگذاری بر سیاستهای و برنامه های علمی و آموزشی دانشگاه است؛ بنابراین، با ارزشیابی واقع بینانه، مدیران دانشگاه را در راستای ارتقای کیفیت آموزش یاری رسانید.

دانشجویان گرامی: آیا می دانید تغییر رفتارهای آموزشی، در طول زمان میسر است و برای اندازه گیری و کاربست نتایج آن، مسئولین به ارزشیابی مستمر شما نیازمندند.

 

اطلاعیه ارزشیابی کیفیت تدریس استادان در نیمسال جاری

نکات اساسی در ارزشیابی کیفیت تدریس استادان - کلیک فرمایید