آخرین حلقه چرخه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، واحدهای نظارت و ارزیابی در سطح دانشگاههاست. به استناد آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (77/10/10) و آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ 1395/9/2، وظایف و اختیارات زیر برای دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مقرر گردیده است:

1. نظارت و ارزیابی مستمر مؤسسه و تعیین میزان موفقیت آن در ابعاد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری.

2. طراحی ساختار، تشکیلات و فراهم آوردن امکانات مناسب جهت انجام نظارت و ارزیابی مستمر و کارآمد زیر نظر مستقیم رئیس مؤسسه.

3. انجام هماهنگی های لازم و کافی برای انجام ارزیابی توسط هیئتهای استانی و یا گروههای اعزامی توسط مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

4. مدیر دفتر نظارت و ارزیابی مؤسسه می تواند ضمن هماهنگی با رئیس مؤسسه، با بهره گیری از نظرات افراد متخصص یا صاحب نظر در امر نظارت و ارزیابی، در راستای بهبود و ارتقای کیفیت، کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی تشکیل دهد.bullet نقش های پیشنهادی مناسب برای دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه (مطرح شده در نشست مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی- اسفند 1395 تهران)

1  بسترسازی، ظرفیت سازی؛ گفتمان سازی؛ فرهنگ سازی؛ فعال سازی؛ شبکه سازی و جلب مشارکت ذینفعان به ویژه اعضای هیئت علمی در فرایندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و نیز ایجاد و نهادینه کردن گفتمان «بهبود کیفیت» در نظام دانشگاهی به منظور اصلاح تفکر و باور مدیران دانشگاهی؛

1 اصلاح ساختار نظارت و ارزیابی دانشگاه (و نه تنها دفتر نظارت و ارزیابی) با هدف شبکه سازی و نفوذ به تمامی سطوح سیستم کارکردی دانشگاه؛

 1 نظارت و ارزیابی مستمر دانشگاه و تعیین میزان کسب موفقیت واحدهای دانشگاه در دسترسی به اهداف برنامه ای مندرج در سند راهبردی در حوزه های آموزشی، پژوهش و فناوری؛ فرهنگی و اجتماعی و اجرایی؛

1  شناسایی شاخص های کلیدی عملکردی توسعه دانشگاه با توجه به وضعیت خاص هر دانشگاه؛

1 ارزیابی کلیه فعالیتهای دانشگاه در چارچوب شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد؛

1  ارزیابی ارتقای کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی، پژوهش و فناوری؛ فرهنگی و اجتماعی و اجرایی و میزان کارایی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخصهای تعیین شده؛

1 ارزیابی کیفیت آموزشی و پژوهشی و عملکرد کلی اعضای هیئت علمی؛

1  انجام طرحهای ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهی همچون ارزیابی درونی، ارزیابی برونی، اعتبارسنجی و اعتباربخشی و برگزاری کارگاههای مرتبط؛

1  بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههای آموزشی، دانشکده ها و واحدها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط؛

1  برنامه ریزی و ارزیابی منظم فعالیتهای مدیران دانشگاه؛

1 بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی دانشگاه در تمام ابعاد و ارائه طرحهای مناسب برای بهبود و افزایش سطح کیفی مأموریتهای دانشگاه بر اساس سند راهبردی؛

1  نظارت بر حسن اجرای مقررات و برنامه ها و ارائه گزارش تخلف به مراجع ذیربط؛

1 طراحی و به روز رسانی سامانه های لازم برای استقرار پایگاههای آماری، اطلاعاتی و نظامهای ارزیابی؛

1 تدوین سازوکارها و راهکارهای بالندگی اعضای هیئت علمی؛

1 مستندسازی فرایندها و روشهای اجرایی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت؛

1 اعتبار سنجی برنامه های درسی و رشته های دانشگاه؛

1  نظارت برحسن اجرای فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه (نظیر: برگزاری امتحانات، کلاسها، آزمایشگاه ها و کارگاه ها و شوراها)؛

1  بازدیدهای میدانی از حوزه های مختلف دانشگاه توسط اعضاء شورا و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.

 

bullet بر این اساس، سیاستها و برنامه های زیر با رویکرد علمی و حرفه ای، برای اجرا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1 طراحی ساختار، سازوکار و فرایند جدید نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه بر اساس رویکردهای نوین علمی و حرفه ای، منطبق بر آیین نامه جدید، مبتنی بر آینده اندیشی و مرتبط با برنامه ریزی راهبردی دانشگاه

1 اصلاح و بازنگری در ابزار، رویه ها، شیوه ها، فرایندها، نتایج و بازخورد ارزشیابی ها به ویژه ارزشیابی کیفیت تدریس استادان

1 اصلاح شرح وظایف و فرایندهای نظارت و ارزیابی در دانشگاه منطبق بر آخرین آیین نامه و رویکردهای سنجش و ارزیابی،، ارزشیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی با نگاه علمی و حرفه ای

1 فعال‌سازی و مشارکت دانشکده‌ها، معاونت‌ها و اعضای هیئت‌علمی در زمینه نظارت و ارزیابی

1 مستندسازی فرایندها و روش‌های اجرایی نظارت و ارزیابی

1 نظرخواهی از دانشجویان جاری با تأکید بر مؤلفه‌های رضایت مداری

1 بررسی دیدگاه و تجربه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه

1 بررسی دیدگاه و تجربه دانش آموختگان

1 برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی

1 برگزاری کارگاههای آموزشی ارزیابی درونی

1 طراحی و استقرار بانک اطلاعاتی و سامانه دانش‌آموختگان در راستای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاه توسط آنان

1 اجرای طرح ارزیابی درونی گروه‌های داوطلب

1 تدوین سازوکارها و راهکارهای بالندگی اعضای هیئت‌علمی

1 طراحی و به‌روزرسانی سامانه‌های لازم برای استقرار پایگاه‌های آماری، اطلاعاتی و نظام‌های ارزیابی   قوانین و مقررات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتآیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 193811/و مورخ 1395/9/2

 

برخی پژوهش ها و مقالات آموزش عالی ایران در حوزه نظام ارزیابی و تضمین کیفیتمطالب مرتبط

bullet پیش فرضها و اصول مهم در مقوله تضمین کیفیت نهادهای دانشگاهی بر اساس تحلیل اسنادی صورت گرفته

bullet مهمترین عوامل ارتقای کیفیت آموزش عالی ایران

bullet اهداف و راهبردهای نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی