یکشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

دکتر حسن صادقی سمرجانی از اردیبهشت ماه سال 1396 با حكم جناب آقاي دكتر محمد فرهادی مقام عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سمت "سرپرست دانشگاه نيشابور"  منصوب شدند. 

ایشان استادیار رشته تاریخ تشیع بوده و بیش از این ریاست دانشگاه پیام نور نیشابور، ریاست دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری را دارا بوده است.

 sadeghiraees2

 سوابق تحصیلی

 

سوابق اجرایی

 

سوابق پژوهشی