قالب جدید دانشگاه نیشابور در پائیز 1396 با نظر مدیریت روابط عمومی مورد بازبینی قرار گرفت و طرح اولیه قالب جهت پیاده سازی به مرکز فناوری اطلاعات ارائه گردید.

پیاده سازی طرح ارائه شده در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه توسط کارشناس فناوری این مرکز انجام  و در دی ماه 1396 این طرح جهت سایت اصلی به بهره برداری رسید.