عنوان رشته

گرایش

دانشکده

گروه آموزشی

مقطع

 فیزیک بدون گرایش علوم پایه فیزیک کارشناسی
 ریاضیات و کاربردها  بدون گرایش  علوم پایه  ریاضی  کارشناسی
 آمار  بدون گرایش  علوم پایه  ریاضی  کارشناسی
 فیزیک  حالت جامد  علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد
 فیزیک هسته ای علوم پایه  فیزیک کارشناسی ارشد
 فیزیک  ذرات بنیادی علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد
 شیمی شیمی فیزیک علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی علوم پایه ریاضی کارشناسی ارشد
ریاضی  محض علوم پایه ریاضی کارشناسی ارشد
زمین شناسی   علوم پایه زمین شناسی کارشناسی
زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی علوم انسانی زبان انگلیسی کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی بدون گرایش علوم انسانی زبان فارسی کارشناسی
باستان شناسی بدون گرایش  علوم انسانی باستان شناسی کارشناسی
زبان و ادبیات فارسی محض علوم انسانی زبان فارسی کارشناسی ارشد
باستان شناسی   علوم انسانی باستان شناسی کارشناسی ارشد
جامعه شناسی   علوم انسانی  جامعه شناسی کارشناسی
علوم ورزشی   علوم انسانی علوم ورزشی کارشناسی
مهندسی برق الکترونیک فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی برق قدرت فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی برق کنترل فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی برق مخابرات فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
مهندسی مکاترونیک   فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی ارشد
مهندسی پزشکی   فنی و مهندسی مهندسی پزشکی کارشناسی
مهندسی نساجی   فنی و مهندسی مهندسی نساجی کارشناسی
نقاشی بدون گرایش هنر نقاشی کارشناسی
نقاشی نقاشی هنر نقاشی کارشناسی ارشد
ارتباط تصویری (گرافیک) بدون گرایش هنر ارتباط تصویری کارشناسی
مجسمه سازی بدون گرایش هنر مجسمه سازی کارشناسی
پژوهش هنر بدون گرایش هنر پژوهش هنر کارشناسی ارشد
ارتباط تصویری تصویر سازی هنر ارتباط تصویری کارشناسی ارشد