در سال 1373، واحد نیشابور ِ دانشگاه فردوسی مشهد در دو رشته مهندسی صنایع ­غذایی و علوم ­اجتماعی گرایش  پژوهشگری تأسیس و راه‌اندازی شد. سال 1378 دانشکده هنرِ دانشگاه فردوسی- واحد نيشابور فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در سه رشته نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی آغاز كرد و در آبان ماه  1385 با افزوده شدن دو دانشکده ادبیات و علوم انسانی و علوم پایه، براساس موافقت اصولی دفتر گسترش آموزش عالی، دانشکده هنر واحد نیشابور به مجتمع آموزش عالی نیشابور ارتقاء یافت. سال 1388 شورای گسترش آموزش عالی با انفكاك قطعی مجتمع آموزش عالی نيشابور از دانشگاه فردوسی مشهد موافقت نمود. پس از آن با پيگيريی های مؤكد و اقدامات برنامه‌ريزی شده مجموعه رياست و مديران، اين مهم يعنی ايجاد يك دانشگاه دولتی كه آرزوی ديرينه مردم اين ابرشهر تاريخی علم و ادب بوده است، تحقق يافت و در فاصله كمتر از يك سال با اخذ مجوز ايجاد دو دانشكده كشاورزی و فنی و مهندسی، به دانشگاه نيشابور ارتقاء پيدا كرد. پس از آن دانشگاه نیشابور فعالیت خود را با 8 رشته در مقطع کارشناسی و در سه ساختمان در سطح شهرستان نیشابور ادامه داد. 

هم اکنون، دانشگاه نيشابور به طور متمرکز در چهار دانشكده فعال علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انساني و هنر در 10 رشته مقطع كارشناسی؛ ریاضیات و کاربردها، آمار، فیزیک، مهندسی برق، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، باستان شناسی، مجسمه سازی، نقاشی و ارتباط تصویری و نیز 10 رشته مقطع كارشناسی ارشد؛ فیزیک هسته ای، فیزیک حالت جامد، فیزیک ذرات بنیادی، شیمی فیزیک، ریاضی محض، ریاضی کاربردی، باستان شناسی، زبان و ادبیات فارسی، پژوهش هنر و ارتباط تصویری مشغول انجام فعاليت های آموزشی و پژوهشی می باشد.