نظامهای رتبه بندی:

معرفی نظامهای رتبه بندی جهانی دانشگاهها و بررسی شاخصهای این نظامها

مروری بر نتایج هفت نظام رتبه بندی دانشگاههای جهان

نظام رتبه بندی شانگهای

نظام رتبه بندی سایماگو

نظام رتبه بندی تایمز

 • نظام های رتبه بندی بین المللی
  • نظام رتبه بندی شانگهای
 2016

2015

2014

2013

  • نظام رتبه بندی سایماگو

2016

 2015

2014

2013

  • نظام رتبه بندی تایمز
 2016

2015

2014

 2013

  • نظام رتبه بندی QS

2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی لیدن

2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی ملی تایوان

 2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی 4icu

2016 (jun-jul)

2015 (jun-jul)

2014 (jun-jul)

 2013

  • نظام رتبه بندی وبومتریک

2016 (jun-jul)

2015 (jun-jul)

2014 (jun-jul)

2013

  • نظام رتبه بندی دانشگاه های سبز جهان

2016

   

  • نظام رتبه بندی URAP

2016