مقالات و پژوهش های دانشگاه پژوهی

1 شکیبایی، زهره؛ قورچیان، نادرقلی؛ خلخالی، علی (1388). ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهی در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 9، صفحات 69-84.

1 نعمتی، محمدعلی؛ موسوی امیری، سیده طیبه (1394). تبیین مدل علی چالشهای تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاههای تخصصی کشور (موردکاوی: دانشگاه علامه طباطبایی)، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، شماره 7، صفحات 19-32.

1 امین بیدختی، علی اکبر؛ نعمتی، محمدعلی؛ زارع، مریم (1391). ضرورت ایجاد واحد دانشگاه پژوهی در دانشگاههای اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 1، صفحات 90-113.

1 نعمتی، محمدعلی؛ موسوی امیری، سیده طیبه؛ خسروی، محبوبه (1394). دانشگاه پژوهی، رهیافتی نو در راستای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، نشریه صنعت و دانشگاه، شماره های 25 و 26.

1 امین بیدختی، علی اکبر؛ زارع، مریم؛ نعمتی، محمدعلی (1389). دانشگاه پژوهی، ضرورتی مغفول مانده در راستای تقویت همکاریهای دانشگاه و صنعت، نشریه صنعت و دانشگاه، شماره های 9 و 10.پ