پژوهش ها و مقالات برنامه ریزی نظام دانشگاهی

1  باقری نژاد، جعفر (1389). برنامه‌ریزی راهبردی در مؤسسات آموزش عالی یک ضرورت یا انتخاب: مطالعه تطبیقی و تحلیل نیاز، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 2، صفحات 112-83.

1 یمنی دوزی سرخابی، محمد (1388). برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی، یک حوزه میان‌رشته‌ای، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، س 1، ش 2، ص 1- 24.

1 فراستخواه، مقصود (1392). چارچوبی مفهومی برای برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 69، ص 21-1.

1 فراستخواه، مقصود و منیعی، رضا (1393). عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت‌علمی در سیاست‌گذاری آموزش عالی و برنامه‌ریزی دانشگاهی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 20، شماره 4، صفحات 53-29.

1 نیلی، محمدرضا (1392). برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش در آموزش عالی (الزام‌ها، چالش‌ها و راهکارها)، مطالعه موردی آمایش آموزش عالی استان اصفهان، مجله آموزش عالی ایران، شماره 3.

1  یمنی دوزی سرخابی، محمد و ترک زاده، جعفر (1387) بررسی وضعیت برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه‌های دولتی در ایران، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال اول، شماره 4، بهار 1388.

1 یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ صالحی، منیره (1393). از برنامه‌ریزی راهبردی تا طراحی سازگار شونده در دانشگاه، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال ششم، شماره سوم، ص 1-29.

1  مطالعه تطبیقی برنامه های راهبردی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و دانشگاههای علوم پزشکی از منظر چشم انداز ها، رسالت ها و ارزش هامطالعه تطبیقی برنامه های راهبردی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم و دانشگاههای علوم پزشکی از منظر چشم انداز ها، رسالت ها و ارزش ها

1 تحلیلی بر برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های دولتی ایران

 

 

1 ارائه الگوئی برای آینده پژوهی های میان مدت در حوزه برنامه ریزی آموزشی

1 مطالعه مدل های برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه ها (مطالعه موردی : آموزش عالی ایران)

1 ارائه الگوی مفهومی برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران

1 برنامه ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

1 برنامه ریزی استراتژیک از راه دور در دانشگاه پیام نور

1 طراحی و تدوین الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌‌‌های مأموریت‌محور